Nieuwsbrief
Inloggen
 
Privacy Policy van Fairly Goods.

                                            Leveringsvoorwaarden FAIRLY GOODS B.V.

 


Artikel 1.           Offertes

1     De door Fairly Goods BV  ( F.G.) gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW (O.B.), tenzij anders aangegeven.      

 

Artikel 2.           Leveringen

2.1    Per zending zal schriftelijk een leveringsdatum worden vastgesteld. Door overmacht verkoper kan een nadere leveringsdatum afgesproken worden.

2.2    Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan F.G. zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van F.G.; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en ander voor het totstandbrenging van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Fairly Goods BV afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.

2.3    Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van F.G. opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door F.G. niet mogelijk is langer duurt dan 2 maand zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

2.4    Indien F.G. bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. 

2.5    Koper zal bij overmacht verkoper tot afname over moeten gaan. Indien de koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de koper. De koper zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.

2.6    Grote bestellingen die speciaal gemaakt moeten worden hebben een leveringstermijn van 6 maanden of korter wanneer mogelijk, tenzij anders afgesproken

2.7    Kleine bestellingen zolang in voorraad worden geleverd binnen 10 dagen na plaatsen bestelling. Anders geldt bovenstaande leveringstermijn.

 

Artikel 3.           Garanties

3.1     Garanties op kleurechtheid, was echtheid, krimpvrijheid van textiel kunnen niet gegeven worden. Kleurverschillen kunnen optreden bij grote bestellingen van dezelfde kleur i.g.v. natuurlijk geverfde stoffen. Uitleg zal desgewenst gegeven worden op de orderbevestiging. 

3.2    De koper kan slechts vervanging van de zaak of ontbinding van de verkoopovereenkomst vorderen indien:

- de verkoper tot tweemaal toe een vruchteloze poging heeft gedaan een zelfde gebrek te herstellen en dit gebrek voldoende ernstig is om verbinding of ontbinding te rechtvaardigen, of

- indien de koper aantoont dat de zaak zoveel gebreken vertoont of heeft vertoond dat deze niet aan de overeenkomst beantwoordt en dat deze gebreken vervanging of ontbinding rechtvaardigen.

Artikel 4.           Risico

4       Risico van diefstal of beschadiging van goederen zijn risico van koper zodra zendingen geleverd zijn aan koper. Alle zendingen blijven eigendom van verkoper totdat er tot volledige betaling is overgegaan.

 

 

Artikel 5.           Reclame

5.1    De koper dient de gekochte goederen bij aflevering - of zo spoedig daarna als mogelijk - te onderzoeken. Hierbij dient de wederpartij na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:

- of de juiste zaken zijn geleverd;

- of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit overeenstemmen met hetgeen is overeen gekomen;

- of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of - indien deze ontbreken - aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.

 

5.2    Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de koper deze binnen 8 dagen na aflevering schriftelijk aan F.G. te melden.

5.3    Niet-zichtbare gebreken dient de koper binnen 3 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 3 maanden na aflevering schriftelijk te melden aan F.G.

5.4    Verkoper heeft acht dagen de tijd tot overgaan van vervanging mits zending in voorraad. Als verkoper de gewenste zending uit het buitenland moet betrekken geldt de daarvoor aangeven tijdsperiode.

 

Artikel 6.           Betaling

6.1    Factuur lager dan € 25, -.: Hier wordt € 2, - administratiekosten in rekening gebracht.

6.2    Bij verzending, betaling dient te geschieden binnen 10 dagen na factuurdatum. Tenzij anders overeengekomen.

6.3    Na het verstrijken van 10 dagen na de factuurdatum is de koper in verzuim: de koper is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand.

6.4    In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de koper zullen de verplichtingen van de koper onmiddellijk opeisbaar zijn.

 

Artikel 7.           Incassokosten

7       Is de koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van koper.

In ieder geval is de koper verschuldigd:

- over de eerste € 3.000,-                                     15%

- over het meerdere tot €    6.000,-                    10%

- over het meerdere tot  € 15.000, -                  8%

- over het meerdere tot €  60.000, -                  5%

- over het meerdere                                             3%             

 

Artikel 8.           Transportkosten

8.1    Bij zendingen ter waarde van € 400, - en hoger neemt verkoper vrachtkosten tot zijn rekening. Dit met uitzondering van breekbare en/of aan beschadiging onderhevige, volumineuze producten (keramiek, houtsnijwerk).

8.2    Voor zendingen lager dan € 400, - komen vrachtkosten voor rekening van koper.

8.3    Bij deelzendingen lager dan € 400, - op verzoek van koper komen vrachtkosten op rekening van koper.

 

Artikel 9.           Retour

9       Retourneren van betaalde zendingen is niet mogelijk. Tenzij andere omstandigheden genoemd onder Artikel 3 of andere reeds gemaakte afspraken van toepassing zijn.