Nieuwsbrief
Inloggen
 
Algemene Voorwaarden van Fairly Goods

                               Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden van Fairly Goods  B.V..

 


Artikel 1.           Toepasselijkheid

1.1     Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, koopovereenkomsten  en leveranties van zaken en producten  tussen enerzijds Fairly Goods BV, hierna te noemen: F G, en anderzijds de afnemers van F G: hierna te noemen: de koper(s).

 

1.2     De toepasselijkheid van andere voorwaarden, inkoopvoorwaarden daaronder begrepen, wordt door F G niet aanvaard, tenzij die uitdrukkelijk schriftelijk met de koper zijn overeengekomen.

 

Artikel 2.           Aanbod : prijscourant/catalogus

2.1     Met inachtneming van het hierna volgende en onder voorbehoud van zet-,typ- en drukfouten zullen overeenkomsten worden uitgevoerd tegen de prijzen die staan vermeld in de op het moment van aflevering geldende door F G uitgegeven prijscourant, website en/of catalogus. Alle prijzen zijn exclusief BTW en in euro’s uitgedrukt.

2.2    F G heeft het recht om prijswijzigingen door te voeren. F G streeft ernaar om doorgevoerde prijswijzigingen tenminste acht dagen voor de ingangsdatum aan de koper bekend te maken. Aan een overschrijding van deze termijn kan de koper echter geen rechten ontlenen.

 

Artikel 3.           Overeenkomst

3        Een overeenkomst komt tot stand indien een door de koper, op basis van een prijscourant, website en/of catalogus, gedane bestelling door F G is aanvaard. Een bestelling geldt als aanvaard, indien F G niet binnen vier werkdagen na ontvangst van de bestelling uitdrukkelijk het tegendeel heeft laten blijken.

 

Artikel 4.           Bestellingen / leveringen

4.1    Grote bestellingen die speciaal gemaakt moeten worden hebben een leveringstermijn van 6 maanden of korter wanneer mogelijk, tenzij anders afgesproken.

4.2    Kleine bestellingen zolang in voorraad worden geleverd binnen 10 dagen na plaatsen bestelling. Anders geldt bovenstaande leveringstermijn.

4.3     Bij zendingen ter waarde van € 400, - en hoger neemt verkoper vrachtkosten tot zijn rekening. Dit met uitzondering van breekbare en/of aan beschadiging onderhevige, volumineuze producten (keramiek, houtsnijwerk).

4.4    Voor zendingen lager dan € 400, - komen vrachtkosten voor rekening van koper.

4.5    Bij deelzendingen lager dan € 400, - op verzoek van koper komen vrachtkosten op rekening van koper.

4.6 Het minimale orderbedrag is €100.

 

Artikel 5.           Leveringstermijnen

5. In geval van overschrijding van een overeengekomen leveringstermijn is de koper eerst gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden nadat hij F G schriftelijk in gebreke heeft gesteld en F G een redelijke termijn heeft gegund waarbinnen alsnog dient te worden geleverd.

 

Artikel 6.           Aflevering

6.1     F G is gerechtigd op elke werkdag tussen 8.00 uur en 19.30 uur op het door de koper aangegeven adres af te leveren, tenzij de koper met F G uitdrukkelijk schriftelijk een tijdstip voor aflevering is overeengekomen.

6.2    Als moment van aflevering geldt het moment waarop de af te leveren producten op het door de koper aangegeven adres zijn uitgeladen of door of namens de koper een ontvangstbewijs is getekend. Vanaf het moment van aflevering zijn de producten volledig voor risico van de koper.

 

Artikel 7.           Reclames

7.1    De koper is gehouden de afgeleverde goederen zo spoedig mogelijk na aflevering te controleren op hoeveelheid en zichtbare gebreken. Indien de afgeleverde hoeveelheid niet overeenstemt met hetgeen werd overeengekomen, of indien gebreken worden geconstateerd, dient de koper dit terstond per email aan F G mee te delen.

7.2    Gebreken die bij een normale en zorgvuldige controle onmiddellijk na aflevering redelijkerwijs niet konden worden geconstateerd, dienen door de koper schriftelijk binnen 48 uur na levering aan F G ter kennis te worden gebracht.

7.3    In geval de afgeleverde hoeveelheid niet overeenstemt met hetgeen werd overeengekomen, of indien gebreken worden geconstateerd, heeft de koper slechts het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden alsmede recht op schadevergoeding, nadat hij F G schriftelijk in gebreke heeft gesteld en F G een redelijke termijn heeft gegund de ontbrekende producten alsnog af te leveren, dan wel vervangende producten af te leveren cq. te crediteren.

7.4    De koper dient de producten, waaraan door hem gebreken zijn geconstateerd gedurende een maand na het moment van aflevering, of, indien het gaat om gebreken die bij een normale zorgvuldige controle na aflevering redelijkerwijs niet konden worden ontdekt, gedurende een maand na de in artikel 7 lid 2 bedoelde schriftelijke kennisgeving, ter beschikking van F G te houden, tenzij de koper aantoont dat dit redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd.

7.5    Ieder recht van de koper om ter zake de afgeleverde hoeveelheid of ter zake gebreken te reclameren vervalt, indien:

a.       de klachten bedoeld in artikel 7 lid 1 en 2 niet terstond nadat deze redelijkerwijs konden worden ontdekt schriftelijk aan F G ter kennis zijn gebracht;

b.      de producten, waaraan door koper gebreken zijn geconstateerd niet gedurende de in artikel 7 lid 4 genoemde periode ter beschikking van F G werden gehouden;

c.       de producten na het moment van aflevering van aard of samenstelling werden gewijzigd, geheel of gedeeltelijk werden beschadigd, omgepakt of geprijsd;

d.      sinds het moment van aflevering meer dan 48 uur zijn verstreken.

 

Artikel 8.           Aansprakelijkheid

8.1    Onverminderd het bepaalde in artikelen 7 lid 3 is F G op grond van een toerekenbare tekortkoming of op grond van een toerekenbare onrechtmatige daad jegens de koper slechts aansprakelijk voor de schade die daarvan het directe en typische gevolg is. F G is niet aansprakelijk voor de schade als gevolg van omzet- of winstderving, bedrijf- of stagnatieschade en overige indirecte en/of gevolgschade aan de zijde van de koper, alsmede voor schade aan derden.

8.2    In alle gevallen, waarin op F G jegens de koper een verbintenis tot schadevergoeding rust, is de omvang van deze verbintenis in elk geval steeds beperkt tot de maximale dekking van de door F G afgesloten aansprakelijkheidsverzekering. F G is jegens de koper gehouden zich deugdelijk tegen aansprakelijkheid te verzekeren en verzekerd te blijven.

 

Artikel 9.           Overmacht

9.1    F G is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt.

9.2    Indien F G door overmacht of door andere buitengewone omstandigheden, zoals onder andere maar niet beperkt tot werkstaking, stagnatie in de aanvoer van producten, havenstakingen en brand, ofwel bij F G ofwel bij haar leveranciers, niet of niet tijdig in staat is haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst na te komen, heeft F G het recht de overeenkomst binnen een redelijke termijn uit te voeren, ofwel – indien nakoming binnen een redelijke termijn niet mogelijk is – de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren.

9.3    De koper is in voornoemd geval niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst.

 

Artikel 10.         Betalingscondities

10.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, dient volledige betaling van de door F G verzonden facturen plaats te vinden binnen 18 dagen na factuurdatum. De betalingstermijn is te beschouwen als een fatale termijn. Ter zake de betaling van de door F G verzonden facturen komt aan de koper geen recht op opschorting of verrekening toe.

10.2 Indien de koper niet binnen de in artikel 10 lid 1 bedoelde termijn heeft betaald, zal hij direct in verzuim zijn. Onverminderd alle overige rechten die F G in dat geval op grond van de wet en op grond van deze voorwaarden toekomen, zal de koper over het openstaande factuurbedrag een rente verschuldigd zijn van 1,5% per maand.

10.3 Bovendien zal de koper in dat geval gehouden zijn tot vergoeding van de buitengerechtelijke kosten die F G moet maken om tot gehele of gedeeltelijke inning van het openstaande factuurbedrag te geraken.

 

Artikel 11.         Eigendomsvoorbehoud

11     Zolang enige factuur ter zake van een overeenkomst tot levering van producten niet is voldaan, blijven alle door F G uit hoofde van die overeenkomst geleverde producten eigendom van F G. Dit eigendomsvoorbehoud geldt ook ter zake van vorderingen van F G tot vergoeding van schade, rente en kosten wegens het niet nakomen van

een zodanige overeenkomst.

 

Artikel 12.         Garanties

3.1     Garanties op kleurechtheid, was echtheid, krimpvrijheid van textiel kunnen niet gegeven worden. Kleurverschillen kunnen optreden bij grote bestellingen van dezelfde kleur i.g.v. natuurlijk geverfde stoffen. Uitleg zal desgewenst gegeven worden op de orderbevestiging. 

3.2    De koper kan slechts vervanging van de zaak of ontbinding van de verkoopovereenkomst vorderen indien:- de verkoper tot tweemaal toe een vruchteloze poging heeft gedaan een zelfde gebrek te herstellen en dit gebrek voldoende ernstig is om verbinding of ontbinding te rechtvaardigen, of- indien de koper aantoont dat de zaak zoveel gebreken vertoont of heeft vertoond dat deze niet aan de overeenkomst beantwoordt en dat deze gebreken vervanging of ontbinding rechtvaardigen.

 

Artikel 13.         Toepasselijk recht

12     Op alle met F G gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende zaken is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.